Malmin lentokenttä valittiin Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi

Malmin lentokenttä. Pur­ku-uhan al­la Hel­sin­gis­sä ole­vat Mal­min len­to­kent­tä ja Laut­ta­saa­ren ve­si­tor­ni saa­vat tun­nus­tus­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä vaa­li­val­ta Eu­ro­pa Nost­ra Fin­land -yh­dis­tyk­sel­tä. Sen mie­les­tä Mal­min len­to­kent­tä on Suo­men uhan­alai­sin kult­tuu­ri­pe­rin­tö­koh­de. Yhdistyksen mielestä myös Lauttasaaren vesitorni pitäisi säilyttää.

Pelastuslaitos odottaa kiireistä päättäjäispäivää

Hel­sin­gin pe­las­tus­lai­tos odot­taa kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lo­pun ole­van kii­rei­nen. En­si­hoi­to­teh­tä­vien mää­rä on ti­las­to­jen mu­kaan kas­va­nut edel­li­si­nä vuo­si­na noin 30–40 pro­sen­til­la nor­maa­liin lauan­tai­vuo­ro­kau­teen ver­rat­tu­na.