Helsingin poliisi tunnisti ryöstöstä ja pahoinpitelystä epäillyn naisen

Po­lii­si on tun­nis­ta­nut nai­sen, jon­ka epäil­lään ryös­tä­neen ja pa­hoin­pi­del­leen toi­sen nai­sen Hel­sin­gin Kon­tu­las­sa vii­me vii­kol­la ta­pah­tu­nee­seen ryös­töön ja pa­hoin­pi­te­lyyn. Po­lii­si pyy­si ylei­söl­tä tun­nis­tus­apua tors­tai­na ja tie­dot­ti seu­rueen hen­ki­löyk­sien sel­viä­mi­ses­tä per­jan­tai­na.
Uusimmat uutiset